Jordbruk førte til mange positive endringer i menneskers samfunn og livsstil, men det førte også til noen negative virkninger. Noen av de viktigste negative virkningene av jordbruk inkluderer:

  1. Matmangel: Selv om jordbruk gjorde det mulig å produsere mat i overflod, var det også mer sårbart for matmangel som følge av dårlige avlinger, skader på dyr eller krig. Mangel på mat kunne føre til fattigdom, sykdom og død.
  2. Redusert mangfold: Jordbruk førte til at mennesker ble mer avhengige av få matkilder, og dette førte til at mangfoldet av planter og dyr som ble dyrket eller avlet, ble redusert. Dette kunne føre til at samfunnene ble mer sårbare for skader eller sykdommer som rammet deres hovedmatkilder.
  3. Økt belastning på miljøet: Jordbruk kan også føre til økt belastning på miljøet, da det krever store arealer og kan føre til degradering av jorden og avskoging. Det kan også føre til økt bruk av kunstgjødsel og pesticider, noe som kan ha negative virkninger på dyrelivet og miljøet.
  4. Krig og konflikt: Jordbruk førte til at mennesker kunne bosette seg på ett sted og eie land, noe som kan ha ført til konflikt om ressurser og territorium. Dette kan ha bidratt til økt krigføring og konflikt mellom samfunn.
  5. Økt ulikhet: Jordbruk førte til at samfunn ble mer komplekse og at det ble mulig å danne klasser og arbeidsdeling. Dette førte til at noen mennesker ble mer velstående enn andre, og det kan ha ført til økt ulikhet og sosial urettferdighet.