• USA består av britiske innvandrere
 • Koloniene setter tankene om opprørsrett, folkesuverenitet og maktfordeling i livet
 • Alle skulle ha like muligheter til å skape seg et godt liv
 • Kolonister i USA: briter, franskmenn og spanjoler
 • Koloniene har selvstendighet og frihet i motsetning til stendersamfunn i Europa
 • Sjuårskrigen (1757-1763): Mellom Storbritannia og Frankrike. – indianerne støtter Frankrike fordi de ikke vil ha like mye jord som britene—britene vinner med hjelp av Storbritannia
 • «No taxation without representation» kolonistene ville ikke betale skatter og avgifter til England fordi de ikke var representert i parlamentet.
 • Storbritannia krevde skatter og avgifter for å få tilbake noen av pengene de hadde brukt under sjuårskrigen. All handel skulle også gå gjennom Storbritannia (bomull, sukker, tobakk)
 • Kolonistene trengte ikke britisk beskyttelse mot franskmenn og indianere lenger, de valgte derfor en utfordrende politikk og boikottet britiske varer. — Storbritannia ga etter
 • Boston Tea Party (1773): kolonister kledd ut som indianere kastet te ut av 3 britiske båter pga. striden om toll på te. – fører til krig
 • Under krigen opprettes det en kongress (nasjonalforsamling og regjering) ledet av George Washington
 • 4.juli 1776 Uavhengighetserklæringen: Alle mennesker er like og har rett til frihet og muligheten til å skape seg et lykkelig liv
 • Uavhengighetskrigen: Kolonister vs. Storbritannia. – Kolonistene vinner med hjelp fra Frankrike og Spania. – Føderal republikk med George Washington som president
 • Grunnloven 1778: hvite menn over 25 får stemmerett. Ulike ideer fra filosofene ble med. Maktfordelingsprinsippet (Montesquieu). Frihet til liv, eiendom og at makt kan trekkes tilbake av folket (Locke). De som har makt, har fått den fra folket (Rousseau). Religion-, ytrings- og trykkefrihet (Voltaire). Ingen adel

Konsekvenser av den Amerikanske revolusjon:

 • USA (de forente Amerikanske stater) løsrev seg fra Storbritannia, og britisk styre etter endt krig mellom kolonistene og Frankrike mot Storbritannia
 • Det forekom en begynnelse av demokratiske prosesser som ledet an veien til å danne den Amerikanske grunnlov
 • Ideen om menneskerettigheter ble fremmet.
 • Det forekom en skjevfordeling av land, de 13 ulike landområdene ble delt inn i stater
 • Grunnloven bar allikevel enkelte mangler. Kvinner manglet stemmerett, samtidig som at Afrikanske slaver også gjorde dette
 • Den største hovedfaktoren etter den Amerikanske revolusjonen er at USA i seg selv blir en føderasjon.
 • (Konfederasjonsartiklene)à De fremmer at hver enkelt stat skulle ha en egen sekulær maktstatus, samtidig som at de var en del av en bestående regjering samlet for alle statene. Denne var samlet i hovedstaden Washington, hvilket var hovedsete for de nå nye forente, Amerikanske stater
 • Demokratiet struktureres etter ideen om samfunnskontrakten- Philadelphiaavtalen
 • En tredeling av makten basert på prinsippene til Montesquieu
 • Domstol- dømmende makt
 • Regjering- Utøvende makt
 • Storting- Lovgivende makt
 • Flere stater ble dannet- dette medførte i en liten isolasjonspolitikk
Den Amerikanske Revolusjon HISTORIE VG2-3 NOTATER | Sammendrag