1. Hva menes med «kald krig»?

Begrepet «den kalde krigen» brukes fordi det aldri var direkte væpnede konfrontasjoner mellom USA og Sovjetunionen. Derimot bekjempet de hverandre med propaganda, bedrev psykologisk og økonomisk krigføring mot hverandre – blant annet ved å influere andre land med sin egen kultur. USA med eksempelvis Hollywood, cola, o.l., og Sovjetunionen med klasseløshet, arbeid for alle, osv.

 1. Hva betyr det at USA og Sovjetunionen sto mot hverandre ved hjelp av stedfortredere?

Det betyr at statene forsøkte å beskytte interesseområdene sine i landene de prøvde å etablere seg, ved å for eksempel forsyne sine krigende parter i forskjellige militære konflikter rundt om i verden med våpen og rådgivere. Som oftest gjorde de dette via stedfortredere (jf. Korea- og Vietnamkrigen, samt krigen i Afghanistan). Enkelte ganger kriget den ene supermakten selv, men den andre støttet motparten økonomisk og politisk.

 1. Hvilke land hadde vetorett i FNs sikkerhetsråd?

Først, FN ble opprettet med den intensjonen å være en konfliktløser i det internasjonale samfunnet, men endte med å bli handlingslammet av konflikten mellom USA og Sovjetunionen og vetoretten i FNs sikkerhetsråd.
Dernest, landene med vetorett i Sikkerhetsrådet var de følgende 5:

 • USA
 • Sovjetunionen
 • Taiwan (representerte Kina fram til 1971)
 • Storbritannia
 • Frankrike

Disse landene, som var faste medlemmer, kunne legge ned veto, altså hindre vedtak mot forslag og resolusjoner de var uenige i.

 1. Hva menes med «jernteppet»?

Begrepet «jernteppet» er fra teateret, og er jernplateteppe som senkes mellom publikum og scenen i tilfelle brann.
Når det gjelder den kalde krigen, så brukes begrepet for å betegne det sterke skillet mellom Øst- og Vest-Europa, hvor Sovjetunionen tok kontroll over Øst- og Sentral-Europa. Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania, Bulgaria og den tyske østsonen var under Sovjetisk kontroll, også inkludert de baltiske statene, Bessarabia og Moldova som var innlemmet i Sovjetunionen under andre verdenskrig.

 1. Hva gikk Trumandoktrinen ut på?

Trumandoktrinen er betegnelsen på politikken til president Truman, som mente at det var USAs oppgave å «støtte frie folk i deres kamp mot væpnede minoriteter og fremmede makters forsøk på undertrykkelse».
Dette førte til at mange mente USA nå hadde påtatt seg rollen som «verdenspoliti» for å hindre kommunismens potensielle spredning til resten av kloden.

 1. Hva var Marshallplanen?

Den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall lanserte et enormt økonomisk hjelpeprogram for Europa, som fikk betegnelsen «Marshallplanen». Intensjonen med denne var å gi økonomisk støtte og lån til europeiske land som tok avstand fra Sovjetunionen og kommunismen. Selv om dette også var blitt gjort før 1947, var det nye nå at USA krevde at de mottakende landene måtte ha et økonomisk samarbeid.
Marshallplanens mål var å hindre oppslutning om kommunistiske partier ved å støtte en markedsøkonomisk frihandelspolitikk som skulle gi landene stabile økonomier, mindre arbeidsledighet og mer velferd. Selvsagt ville også amerikansk eksport tjene godt på et økonomisk styrket Europa.

 1. Hvorfor ble OEEC stiftet?

Organisasjonen for europeisk samarbeid (eller OEEC, og OECD etter 1961) ble stiftet i 1948. Hovedmålet for organisasjonen var å samordne forskjellige lands økonomi, og å avskaffe handelshindringer mellom disse. USA så på OEEC som et mulig første skritt på veien til en nærmere økonomisk integrasjon i Europa.

 1. Hvilke oppgaver hadde COMECON?

I 1949 ble organisasjonen COMECON stiftet, ledet av Sovjetunionen. COMECON ble som et verktøy Sovjetunionen brukte for å ha kontroll over den økonomiske utviklingen i landene bak jernteppet. De låstes fast i et bestemt handelsmønster, som i aller høyeste grad var i Sovjetunionens favør.

 1. Hva var kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948?

Tsjekkoslovakia var det eneste landet i Sentral- og Øst-Europa med et demokratisk styre. Men i 1948 gjorde kommunistene et kupp som skapte bølger av sjokk gjennom Vest-Europa, som hadde håpet landet kunne fungere som en potensiell brobygger mellom øst og vest.
Kuppmakerne hadde politisk støtte av Stalin, men ingen sovjetiske tropper befant seg i landet. De presset ut borgerlige regjeringsmedlemmer og tvang sosialdemokratene til å slå seg sammen med kommunistpartiet.

 1. Hva menes med «titoisme»?

«Titoisme» betegner en kommunisme med nasjonalt særpreg uavhengig av Moskva, og baserer seg på presidenten Josip Tito som styrte i Jugoslavia. Han brøt med Stalin i 1948, noe som førte til at Jugoslavia ble utstøtt fra Kominform og utsatt for økonomisk boikott.

 1. Hvordan var Tyskland og Berlin oppdelt etter krigen?

Etter krigen var både Tyskland og Berlin oppdelt i okkupasjonssoner, hvor Sovjetunionen kontrollerte de østlige delene av Tyskland og Berlin, men vestmaktene kontrollerte de vestlige delene.

 1. Hva var Berlinblokaden?

Vestmaktene innførte en ny felles valuta i sine deler av Tyskland i 1948. Sovjetunionen opplevde dette som at de forsøkte å dele landet. Som respons stengte Stalin alle forsyningslinjene inn til Vest-Berlin, noe som føre til at vestmaktene begynte å fly inn forsyninger. Aksjonen var vellykket, og i mai 1949 opphev Sovjetunionen blokaden.
Dette var Berlinblokaden, og den tilspisset motsetningene mellom øst og vest, og påskyndet dannelsen av to tyske stater.

 1. Hva gikk NATOs prinsipp om kollektiv sikkerhet ut på?

NATO (North Atlantic Treaty Organization) var en forsvarsallianse som bygde på prinsippet om kollektiv sikkerhet, noe som betyr at dersom ett av medlemslandene ble angrepet, så skulle det anses som et angrep på alle landene.
NATO var militært sett den viktigste delen av oppdemningspolitikken.

 1. Hva var dominoteorien?

Fra perspektivet til amerikanerne var Korea en brikke i et globalt dominospill utspilt av kommunistene. Gikk ett land dem, ville en ustoppelig kjedereaksjon forekomme.
De amerikanske politikernes syn på at kommunismen overalt var et ledd i en global bevegelse styrt fra Moskva, ble forsterket av Koreakrigen.

 1. Hva menes med strategien «massiv gjengjeldelse»?

Massiv gjengjeldelse var en avskrekkingsstrategi USA tok i bruk, og gikk ut på at de forbeholdt seg retten til å bruke atomvåpen, uavhengig av typen angrep de ble utsatt for. Det var uansett billigere å basere gjengjeldelsen på atomvåpen enn stor stående styrker med konvensjonelle våpen.

 1. Hva var Warszawapakten?

Warszawapakten ble organisert av Sovjetunionen, og var en forsvarsallianse mellom Sovjetunionen og stater den lenge hadde hatt tosidige forsvarsavtaler med.

 1. Hva var Berlinmuren?

Sovjetunionen så på Vest-Berlin som en kapitalistisk øy i et sosialistisk hav, og irriterte seg grenseløst over det. USA brukte også Vest-Berlin en kilde til psykologisk krigføring mot østblokken. Men i august 1961 fikk Sovjetunionen nok, og tusenvis av østtyske soldater og politi satte opp piggtrådsperringer langs den 40 kilometer lange sektorgrensen mellom Øst- og Vest-Berlin. Storbyen deltes i to. Etter hvert ble denne sperringen erstattet av Berlinmuren, også kjent som skammens mur, og ble selve symbolet på den kalde krigen.

 1. Hva var sputniksjokket?

Sputnik var en bærerakett Sovjetunionen skjøt opp i 1957, og demonstrerte dermed at de hadde tilstrekkelig med kraft til å nå mål i USA. Dette forårsaket derfor det som kalles «sputniksjokket». Det førte til at amerikanerne fryktet at et «rakettgap» og et teknologisk forsprang hadde oppstått i sovjetisk favør. Dette gapet var i realiteten ikke stort, men folk i Washington tolket det slik.
Dette førte igjen til en voldsom amerikansk opprustning.

 1. Hva menes med det militære-industrielle kompleks?

Det militære-industrielle komplekset hadde stor politisk makt, og var sammensatt av de enkelte våpengreinene i forsvaret, sentrale politikere samt rustningsindustrien i USA.

 1. Hvem var Fidel Castro?

Fidel Castro var mannen som, med sine geriljasoldater, styrtet i 1959 et korrupt militærdiktatur på Cuba. Diktaturets nære tilknytning til USA førte til at USA følte sine interesser truet da Castro innførte jordreformer og nasjonaliserte den amerikanskeide sukkerproduksjonen. Amerika satte da opp en handelsblokade av Cuba, og resultatet var at Sovjetunionen ble Castros viktigste støttespiller.
USA led et heftig prestisjenederlag da de i 1962 tapte et invasjonsforsøk, og Castros stilling ble styrket. Han og Sovjetunionens forhold ble enda tettere.
Høsten 1962 viste et U2-spionfly fram bilder som viste sovjetiske våpeneksperter igang med å installere kjernefysiske mellomdistanseraketter på Cuba. Dette både for å utligne USAs militære forsprang, men også som et signal på at Sovjetunionen ikke godtok nye amerikanske forsøk på styrte Castro.
Kennedy stilte Sovjetunionen et ultimatum om å enten fjerne rakettene eller fare for full krig. Det endte med at Sovjetunionen fjernet dem, og USA lovet å ikke invadere Cuba, så lenge Cuba ikke førte aggressiv politikk overfor andre land.

 1. Hva menes med terrorbalansen?

Terrorbalansen er navnet på det militære styrkeforholdet mellom USA og Sovjetunionen på 1960-tallet. Enkelt sagt betydde det at begge kunne sprenge hverandre (og resten av jorda, vel å merke) til helvete med atomvåpen dersom den andre parten fant på noe tull. Denne «andreslagsevnen» fikk navnet MAD – Mutual Assured Destruction.
Balansen lå i evnen til å slå tilbake, og terroren lå i frykten for total utslettelse.

 1. Hva gikk prøvestansavtalen av 1963 ut på?

Prøvestansavtalen var én av to viktige avtaler om rustningsbegrensninger. Den forbød atomprøvesprengninger i atmosfæren, verdensrommet og havet. Dog fortsatte begge supermaktene å prøvesprenge under jordoverflaten.

 1. Hva gikk ikkespredningsavtalen av 1968 ut på?

Ikkespredningsavtalen gikk ut på at supermaktene ikke skulle bidra til spredning av kjernevåpen.

 1. Hva var FNL i Vietnam?

FNL står for Front National Liberation, og var en frigjøringsfront dannet av kommunistene i sør sammen med opposisjonelle, etter oppfordring av Ho Chi Minh og kommunistledelsen i nord. Av USA ble denne frigjøringsfronten kalt Vietcong.

 1. Hva gikk Bresjnevdoktrinen ut på?

Leonid Bresjnev var en sovjetisk partileder som gjorde det klart at dersom den sosialistiske styreformen ble truet i ett land, så skulle andre sosialistiske land (altså Sovjetunionen) intervenere for å redde sosialismen. Denne idéen fikk navnet Bresjnevdoktrinen.

 1. Hvorfor invaderte Sovjetunionen Afghanistan i 1979?

Fordi Sovjetunionen av flere grunner:

 • Ville sikre sin kontroll i Afghanistan
 • Fryktet at den islamistiske frammarsjen skulle bre seg til de muslimske delene av Sovjetunionen
 • Hadde også frykt for at Afghanistan skulle bli USA-vennlig
 1. Hva var kommandoøkonomi?

Kommandoøkonomien var den sovjetiske økonomien hvor alt ble styrt direkte av det statlige organet Gosplan, som viste seg å være lite effektiv. Gosplan bestemte hva som skulle produseres og til hvilke priser, hvilket betyr at det var null konkurranse mellom bedriftene med tanke på pris og kvalitet. Systemet skapte svært lite rom for utvikling av ny teknologi og innovasjoner, osv.

 1. Hva menes med perestrojka og glasnost?

Mikhail Gorbatsjov, som overtok lederrollen i Sovjetunionen i 1985, så at Gosplan ikke fungerte, og innførte isteden en ny politikk i 1987, kalt perestrojka (omstrukturering) og glasnost (åpenhet). Politikken førte til:

 • demokratisering
 • større rettssikkerhet
 • friere massemedier
 1. Hva gikk CFE-avtalen ut på?

CFE-avtalen, Conventional Forces Europe, ble i 1990 inngått av NATO og Warszawapakten, og omhandlet styrkereduksjoner i Europa. Resultatet var at antallet stridvogner, kampfly og helikoptre ble kraftig redusert.

 1. Hva var Sovjetunionens indre imperium?

Sovjetunionens ytre imperium var Øst- og Sentral-Europa. Dette hadde falt sammen, og Tyskland var igjen samlet og Warszawapakten oppløst.
Sovjetunionens indre imperium var områder som var innlemmede delrepublikker. Det som slo sprekker i det indre imperiet var

 • politisk undertrykkelse
 • økonomiske vanskeligheter
 • nasjonalistiske krefter
 • et islam på frammarsj
 1. Hva mente FN med «humanitær intervensjon»?

Humanitær intervensjon er FNs rett til å gripe inn dersom grove brudd på menneskerettighetene foregår i et land.

 1. Hva menes med rakettskjold?

Et rakettskjold avskjærer rakettangrep. Dette opprettet USA for å beskytte seg mot eventuelle rakettangrep fra Iran og Nord-Korea mot Europa og USA.